Call for papers

Wrocławska Konferencja Muzykologiczna

Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego.
Konteksty – Znaczenia – Perspektywy

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału we Wrocławskiej Konferencji Muzykologicznej, której tematem będzie szeroko rozumiany mecenat muzyczny: Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy. Konferencja odbędzie się w dniach 22–24 maja 2019 r. we Wrocławiu. Zapraszamy zarówno młodych, jak i doświadczonych naukowców, nie tylko muzykologów, z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą. Organizatorzy nie będą pobierać opłaty konferencyjnej od uczestników. Nad obszarem merytorycznym wydarzenia czuwać będzie Rada Naukowa, która zastrzega sobie prawo wyboru przesłanych propozycji referatów.

Zaproponowana tematyka ma już swoją tradycję badawczą, której odzwierciedleniem jest obszerna historiografia muzyczna. Należy podkreślić potrzebę kontynuacji badań, namysłu, dyskusji i wyznaczania perspektyw zarówno w badaniach historycznych, jak i współczesnych formach funkcjonowania oraz organizacji życia muzycznego. Sztuka zawsze wspierana była przez fundatorów i sponsorów, co nie pozostawało bez wpływu na stylistykę twórczości i wykonawstwa muzycznego, a w efekcie przyczyniło się to do zmian w kulturze muzycznej. W trakcie konferencji pod uwagę będą brane także różne podejścia przedstawiane w dyskusjach na temat tzw. „nowej muzykologii” i jej skutków.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na przyczyny i sposób wspierania artystów w różnych okresach historycznych, na kontekst relacji społecznych pomiędzy artystami a ich patronami, wzajemnych oczekiwań wynikających z nawiązywanej współpracy, jak również uwzględnienie współczesnych problemów życia muzycznego, np. funkcjonowania artystów, instytucji kultury, edukacji muzycznej, wykorzystywania zasobów źródeł muzycznych czy udziału nowych mediów we wspieraniu artystów. W związku z zarysowanym zakresem tematycznym nasuwają się następujące pytania i problemy badawcze:

  • jak przy udziale zmiany form patronatu zmieniał się status muzyka w perspektywie historycznej;
  • w jaki sposób muzyka stawała się narzędziem w polityce władców-mecenasów sztuki;
  • w jaki sposób odbywało się wspieranie twórczości ludowej w historii, a jak współcześnie;
  • problematyka działalności oficyn wydawniczych, zamawiania utworów, praw do druku, emisji w radio i telewizji;
  • zagadnienia metodologii badań muzykologicznych w odniesieniu do funkcjonujących sformułowań w historiografii muzycznej, m.in. „mecenat muzyczny”, „patronat muzyczny”, „fundator”, „sponsor”, „patronat polityczny”, „patronat kulturalny”, „patron-klient”, „prestiżowa konsumpcja” etc.;
  • jakiej formy wspierania artystów potrzebujemy współcześnie;
  • jaką rolę w rozwoju współczesnego mecenatu spełniają instytucje kultury, media, festiwale muzyczne, szkoły?

Te i wiele innych jeszcze pytań nasuwa się w kontekście proponowanej tematyki konferencji. Organizatorzy nie wykluczają również przyjęcia referatów z zakresu tematycznego, który nie został tu wyrażony expressis verbis. Podstawą badawczą w podejmowanych referatach będzie kultura muzyczna terenów znajdujących się w dawnych (historycznych, zmieniających się w różnych okresach) i obecnych granicach Polski, czy też terenów pozostających w relacjach bezpośrednio związanych z Polską (np. unią personalną, unią realną). W związku z tym, że jest to szeroki obszar badawczy i wiele elementów funkcjonowania patronatu muzycznego obecnych jest w różnych okresach historycznych proponujemy, aby ukazać je w ramach trzech paneli problemowych:

  1. Fundacje muzyczne i patroni muzyki (mecenat z perspektywy funkcjonowania instytucjonalnego; dwory muzyczne, kościoły, klasztory, synagogi, cerkwie, szkoły, animatorzy życia muzycznego, miejsca, w których realizowano działania muzyczne i wspierano sztukę muzyczną).
  2. Edukacja muzyczna i rola nowych mediów (wykorzystanie zbiorów z obszaru tradycji kultury niepiśmiennej; rola festiwali muzycznych i koncertów; recepcja zebranych materiałów muzycznych, sposoby i perspektywy wykorzystywania zasobów).
  3. Współczesne formy patronatu muzycznego (osoby zarządzające instytucjami kultury, nauki, edukacji).

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Reinhard Strohm (Oxford University), który wygłosi wykład inauguracyjny pt. Frederick II of Prussia and Italian opera. Czynni uczestnicy konferencji będą mieli także możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących, takich jak koncerty czy zwiedzanie Wrocławia w kontekście życia muzycznego miasta.

Termin nadsyłania propozycji referatów upływa 15 lutego 2019 roku. Obrady prowadzone będą w języku polskim, angielskim i niemieckim. Czas trwania wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Razem z propozycją tematu wystąpienia prosimy przesłać jego abstrakt (do 300 słów) i biogram autora, wraz z ich tłumaczeniem na język angielski (wersja angielska jest obligatoryjna) i podaniem afiliacji na adres wkm@uwr.edu.pl. Przewidziana jest możliwość opublikowania artykułów w tomie pokonferencyjnym. Prosimy również odwiedzać stronę internetową www.wkm.uni.wroc.pl, na której zamieszczane będą wszelkie informacje szczegółowe dotyczące organizowanej konferencji.